O nama

Način davanja i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacija

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanjeprava na pristup informacijama.

 

Zahtjev se podnosi:


Pisanim putem na službenu adresu Ustanove:

  • Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“
  • Službenik za informiranje
  • 52 212 Fažana, Brionska 10

Putem elektroničke pošte na adresu:

Telefonom na broj:

  • 052 525-930

Usmenim putem:

  • osobno na zapisnik u službenim prostorijama Ustanove svakog radnog dana u vremenu od 8,00 – 15,00 sati, Fažana, Brionska 10.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određenoj člankom 2. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na pristup informacijama iz razloga ekonomičnosti ne plaća stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Izuzeci od prava na pristup informacijama

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

  1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
  2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
  3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, omogućit će se pristup gore navedenim informacijama, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako tražena informacijama sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi prema kojima se uskraćuje pravo na pristup informaciji.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Reanna Relić službenik za informiranje.pdf
Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25:13).pdf
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85:15).pdf
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br 12:14 I 15:14 - Ispravak).pdf
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.doc
Zahtjev za pristup informacijama.docx
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc
Godisnje_izvjesce 2022..pdf