O nama

Voditelj obrade osobnih podataka koje prikuplja Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ je pravna osoba Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, Brijuni – 52 100 Pula.

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, Brijuni prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u poslovne svrhe u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Službenik za zaštitu osobnih podataka Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ je:

 • Milena Kostović, dipl.iur.
 • Kontakt:
 • mail: zop@np-brijuni.hr
 • adresa: Brionska 10, 52 212 Fažana
 • broj telefona: +385 52 525 804

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Službenik je dužan čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

Podaci koje Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, prikuplja su:

 • podaci o zaposlenicima te ostalim osobama na radu;
 • podaci za prijem u radni odnos;
 • podaci o gostima i posjetiteljima;
 • podaci o poslovnim partnerima;
 • podaci za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija;
 • podaci o posjetiteljima službenih prostora i prostorija;
 • snimke videonadzora u svrhu zaštite imovine i sigurnosti pojedinaca.

Službeniku za zaštitu podataka možete se obrati za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

 • na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
 • ishoditi pristup osobnim podacima o sebi;
 • tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka;
 • zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita;
 • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima;
 • prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Osobni podaci su svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se pomoću tog podatka može identificirati. Odnosno, svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć dodatnih identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet pojedinca.

Osobni podaci mogu se prikupljati i obrađivati onda kada ste upoznati s time i kada postoji valjana zakonita osnova.

Valjana osnova postoji u slučajevima:

 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora (npr. obrada vaših podataka prilikom prijave na natječaj za posao, podnošenje zahtjeva za ostvarivanje raznih prava i drugo.)
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza. (npr. slanje podataka o radnicima HZZO-u ili HZMO-u.)
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili vaši ključni interesi ili interesi druge fizičke osobe (npr. otkrivanje podataka o zaposlenju radi ostvarivanja prava na uzdržavanje djeteta .)
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade. (npr. zbog službene ovlasti Državnog zavoda za statistiku, dužni smo zavodu dostavljati određene osobne podatke.)
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa nas kao voditelja obrade osim kada su od tih interesa jači vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako se radi o interesima ili temeljnim pravima i slobodama djeteta. (npr. legitimni interes vlasnika nekretnine da postavi sustav video nazora da bi spriječio realan rizik po njegovoj imovini).
 • dali ste privolu za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha (npr. radi uvrštenja u neki program vjernosti)

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ identificirala je sljedeće svrhe obrade:

 • Ispunjenje zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju radne odnose, ugostiteljsku djelatnost, turističku djelatnost, te poreze;
 • Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora iz bilo kojeg područja djelovanja Brijuna (primjerice: javljanje na javni natječaj za prijem u radni odnos, slanje upita, slanje posebnih ponuda, traženje podataka o potpisnicima ugovora, slanje natječaja za pravne osobe koje ispitanici predstavljaju i sl.);
 • Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora, što uključuje ispunjenje obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje (primjerice: za dogovor o vremenu i mjestu isporuke opreme temeljem ugovora, za slanje računa i sl.);
 • Informiranje: prikupljanje i obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja;
 • Zaštita imovine i osoba: uključuje praćenje ulaza/izlaza iz poslovnih prostorija i druge imovine Brijuna.

Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Zakonodavni okvir

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br:42/18)

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora.pdf
Zahtjev ispitanika na pristup.doc
Zahtjev ispitanika o povlačenju privole.doc
Zahtjev ispitanika za ispravak.doc
Zahtjev ispitanika na pravo za ograničenje obrade.doc
Zahtjev ispitanika za pravo na zaborav.doc
Zaštita osobnih podataka mrezna stranica.docx
Zahtjev osiguranika za pravo na brisanje (pravo na zaborav).doc
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o korištenju sustava videonadzora od 08. 2020..pdf