Pristup informacijama

Način davanja i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacija

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanjeprava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na službenu adresu Ustanove:
  Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“
  Službenik za informiranje
  52 212 Fažana, Brionska 10
 • putem elektroničke pošte na adresu:
  press@np-brijuni.hr
 • telefonom na broj:
  052 525-930
 • usmenim putem:
  osobno na zapisnik u službenim prostorijama Ustanove svakog radnog dana u vremenu od 8,00 – 15,00 sati, Fažana, Brionska 10.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova. Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji, naplaćivat će se stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacije sukladno visini naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određenoj člankom 2. Kriterija za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na pristup informacijama iz razloga ekonomičnosti ne plaća stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva za pravo na pristup informacijama Ustanova će proslijediti odgovor u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Izuzeci od prava na pristup informacijama

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Ustanova će uskratit pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

 1. onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 2. onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 3. povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Ustanova će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Iznimno, omogućit će se pristup gore navedenim informacijama, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići.

Ako tražena informacijama sadrži i podatak klasificiran stupnjem tajnosti, neklasificirani dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Tražene informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi prema kojima se uskraćuje pravo na pristup informaciji.


 

Na temelju članka 21. stavka 2. podstavka 17. Statuta Javne ustanove “Nacionalni park Brijuni” članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ dana 27. lipnja 2018. godine, donosiO D L U K U
o imenovanju službenice za informiranjeČlanak 1.
Ovom Odlukom imenuje se službenica za informiranje u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Brijuni“ (u daljnjm tekstu: Ustanova) kao tijelu javne vlasti.


Članak 2.
Službenicom za informiranje imenuje se REANNA RELIĆ, mag. politologije koja radi na radnom mjestu Viši stručni savjetnik za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju.

Kontakt podaci službenice za informiranje iz stavka 1. ovog članka jesu:
- Telefon: 052 525-930
- e-mail:press@np-brijuni.hr

Članak 3.
Službenica za informiranje:
1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Ustanove i rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Ustanove,
3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15).


Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te istim prestaje važenje Odluke o imenovanju službenika/ice za informiranje od 7. studenog 2017.g.


Broj:02-946-18.
Brijuni, 27. lipnja 2018.g.R A V N A T E LJ


dr.sc. Marno Milotić


Povezani dokumenti