EU PROJEKT
NOVO RUHO BRIJUNA

Projekt „Novo ruho Brijuna“ Javne ustanove Nacionalni park Brijuni (oznaka: KK.06.1.2.01.0007), u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 41.759.488,84 kuna (33.662.108,06 kn + PDV) od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27.285.453,83 kuna bespovratnih sredstva (85% ukupnih prihvatljivih troškova). Preostali iznos prihvatljivih troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.201.953,39 kuna dok su sredstva u iznosu od 1.613.126,70 kuna vlastito sufinanciranje projekta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. listopada 2017. godine, dok je razdoblje provedbe projekta od 12. srpnja 2016. godine do 30. travnja 2020. godine.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje upravljanja NP Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne zajednice.

Specifični ciljevi projekta uključuju:

  1. Razvojem posjetiteljske infrastrukture i atraktivnih turističkih sadržaja popularizirati NP Brijune kao nezaobilazno mjesto posjeta;
  2. Podići razinu znanja posjetitelja o važnosti prirodne baštine i ojačati obrazovne kapacitete djelatnika radi što kvalitetnijeg upravljanja posjetiteljima.

Projekt Novo ruho Brijuna obuhvaća slijedeće aktivnosti (elemente):

  1. Uspostava Info pointa na Velikom Brijunu i osiguravanje mobilnosti posjetitelja kroz nabavu jednog broda i 2 turistička vlaka;
  2. Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih edukativnih i prezentacijskih sadržaja;
  3. Povećanje atraktivnosti ponude i sustava posjećivanja NP Brijuni uređenjem Malog Brijuna za posjetu i edukaciju;
  4. Unaprjeđenje kapaciteta djelatnika i razvoj edukativnih programa NP Brijuni;
  5. Promidžba i vidljivost te
  6. Upravljanje projektom i administracija.

OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTA

Projekt „Novo ruho Brijuna“ predstavlja jedinstveni projekt unapređenja interpretacije prirodne baštine kao i njezinog održivog upravljanja.

Iako kulturno-povijesna baština nije u središtu ovog projekta, nužno ju je obnoviti u svrhu prezentacije i interpretacije prirodne baštine kojom NP Brijuni obiluje. Adaptirat će se pojedini dijelovi arhitekture koji će poslužiti kao prostori za postavljanje izložbi te kao smještaj za polaznike edukativnih aktivnosti/izleta. Na taj će način provođenje ovog projekta doprinijeti zaštiti i očuvanju i prirodne i kulturno-povijesne baštine.

Provedbom projekta planirana je izrada Studije upravljanja posjetiteljima koja će biti temelj unapređenja sustava posjećivanja s ciljem kvalitetnije prezentacije sadržaja i bogatstava Nacionalnog parka.

Aktivnostima projekta, koji se odnose na osmišljavanja novih izletničkih programa na Brijunskim otocima, podizanju znanja i svijesti posjetitelja o vrijednostima NP Brijuni te obnovi infrastrukture i sustava prijevoza gostiju, izravno će se doprinijeti ciljevima Plana upravljanja NP Brijuni 2016.-2025.

Projektom se planira uspostaviti novi Info punkt, u formi info kioska, s interaktivnim izlogom, koji 24 sata prezentira izletničke, rekreacijske, smještajne i ugostiteljske ponude NP-a Brijuni na otoku Veliki Brijun. Svrha Info punkta je ažurnije i promptnije informiranje posjetitelja o svim otočnim sadržajima i mogućnostima obilaska što do sada nije postojalo na otočju. Na taj će se način rasteretiti izletničko- poslovna agencija NP-a u Fažani, kao trenutno jedino mjesto informiranja posjetitelja, što će svakako doprinijeti i kvalitetnijem pristupu posjetiteljima.

Radi povećanja mobilnosti i dostupnost novih sadržaja, čija je uspostava također predviđena projektom, planira se nabaviti 1 brod (s kapacitetom 150 putnika) i 2 vlaka (s kapacitetom 80 putnika svaki).
Kako se kroz ovaj projekt planira realizacija potpuno nove turističke ponude na otoku Mali Brijun (uključujući i izlet na Mali Brijun), projektom je planirano projektiranje i izgradnja broda na električni pogon.

Nadalje, predviđena je nabava 2 suvremena homologirana turistička vlaka s 1 lokomotivom i 4 otvorene prikolice koji će po prvi puta omogućiti razgledavanje otoka Veliki Brijun osobama s invaliditetom. Također, važno je napomenuti kako je u sklopu nabave vlakova predviđena i edukacija djelatnika za upravljanje vlakovima.

Na Velikom Brijunu je predviđen cijeli niz rekonstrukcija u svrhu kreiranja novih sadržaja za posjetitelje kao npr. opremanje i uređenje Ljetnog kina, modernizacija Prirodoslovne izložbe, uređenje zdenca Živa voda i Kompresorske stanice radi prezentacije hidrogeoloških posebnosti otočja (vodne pojave, bušotine, crpna stanica i geološki stup), uređenje Šetnice pod brdom Straža s ciljem prezentacije šumskog ekosustava.

Obnovom 7 objekata u luci Malog Brijuna proširiti će se ne samo izletnička, već prvenstveno edukativna ponuda Parka, uključujući smještaj, ugostiteljske usluge i višednevne edukativne programe namijenjene vrtićkim, školskim i sveučilišnim skupinama te umjetnicima, znanstvenicima i istraživačima.

S ciljem osnaživanja kapaciteta zaposlenika Nacionalnog parka, izraditi će se novi alati za suvremenu interpretaciju Brijunske baštine te sprovesti edukacija 100ak djelatnika s ciljem poboljšanja komunikacijskih, prezentacijskih i prodajnih vještina.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj